Ohjaus­ryhmän 2. kokous

27.10.2021

Re:act – Nuorten verkostot työelämään ‑hankeen ohjaus­ryhmän 2. kokous

To 14.10.2021 klo 12–14
Tiivistämön lämpiö, Suvilahti & Teams

Läsnä:

Jyrki Sinisalo (puheenjohtaja)
Mari Silver, Metropolia
Jorma Harjamäki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Siisi Hirvikoski, Helsingin työllisyyspalvelut
Anni Sundell, Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Riina Leskinen, Tiivistämö, nuorisopalvelut, Helsingin kaupunki
Pekka Mönttinen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Anna Tilus, Suora Broadcast Oy
Auli Vuorela, Hämeen ELY-keskus
Antti-Veikko Salo, projektipäällikkö (esittelijä)
Ari Matinmikko, kouluttaja (sihteeri)
Arja Seppälä, koulutuskoordinaattori
Aura Kaarivuo, koulutuskoordinaattori
Ulla-Maija Pekkola, hankkeen talousvastaava, Metropolia

LIITE 1: Kokouksen esityslista ja diaesitys (pdf)
LIITE 2: Hankkeen talouskatsaus (pdf)
LIITE 3: Viestintäalan työnvälitystilastoja 2019–21 (pdf)

Pöytä­kir­ja

1. Puheen­joh­ta­ja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kuulu­mis­kier­ros

Kokouksen osallistujat kertoivat vuorollaan kuulumisensa.

3. Hankkeen tilannekatsaus

Antti-Veikko Salo esitteli hankkeen tilannekatsauksen ja toimenpiteet kesän ja syksyn ajalta (LIITE 1, s. 5–7, pdf).

Aiheesta nousi kommentteja ja keskustelua:

– Jyrki Sinisalo: Metropolian Safe on Stage -hankkeen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä tapahtuma-alan turvallisuuskoulutuksen tarjoamiseksi osallistujille. Hankkeessa kehitetään esitysteknisen alan turvallisuuskoulutusta ja se perustuu eurooppalaiseen ETTE-turvallisuuskompetenssiin.

– Pekka Mönttinen: Oppisopimusta voisi hyödyntää tapahtuma-aloilla enemmän ja luoda harjoitteluyhteistyötä. Nuorten työkokemus on ohutta ja monet kokeneet työntekijät ovat vaihtaneet alaa. Koronatilanne on edelleen epävarma ja kulttuurialan leikkaukset luovat epävarmuutta. Oppilaitoksilta kaivataan valmiita toimintamalleja sekä yhteistyötä työelämän kanssa. Tätä edistetään mm. Helsingin kaupungin nuorten työllisyyden palvelumuotoiluhankkeella. Antti-Veikko osallistuu kaupungin palvelumuotoilutyöryhmään. Kaupunkistratregiatyössä on myös otettu huomioon tapahtuma-alojen elvyttäminen. Tapahtuma-alat tarvitsevat rakenteiden lisäksi myös konkreettisia tiloja toiminnalle.

– Auli Vuorela: Olette hankkeena olleet samassa hankalassa tilanteessa kuin muutkin, teillä ketteryys on pelastanut hankkeen. Monessa muussa hankkeessa koronatilanteessa on jäädytty. Lukujen osalta osallistujien ja yritysten määrä on ok. Reipas kehittämisote on hankkeessa hyvää.

4. Hankkeen talouskatsaus

Ulla-Maija Pekkola esitteli hankkeen taloustilannetta ja ensimmäistä maksatushakemusta (LIITE 2, pdf). Ensimmäisellä maksatuskaudella oli pelkästään palkkakustannuksia. Palkkarahoja saattaa jäädä jonkin verran käyttämättä, Antti-Veikko käy asiaa Ulla-Maijan kanssa läpi. Todettiin, että muuten hankkeen taloustilanne on suunnitelman mukainen. Keskusteltiin myös ostopalvelurahojen käyttämisestä. Antti-Veikko kertoi loppusyksylle suunnitelluista ulkopuolisista, ostopalvelurahoilla hankittavista koulutuksista. Suunnitteilla on omien ideoiden myymiseen ja työllistymiseen painottuva mainosvideotyöpaja, GrandMA3-valopöydän käyttökoulutus ja tapahtuma-alan turvallisuuskoulutus.

5. Katsaus työl­li­syys­ti­las­toi­hin: Alle 30-vuotiai­den työt­tö­myys vies­tin­tä­aloil­la 2019–21

Siisi Hirvikoski esitteli viestintäalan alle 30-vuotiaiden uusimaalaisten työnhaku- ja työttömyystilastoja sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden helsinkiläisten työnhaku- ja työttömyystilastoja aikavälillä 2019–21 (LIITE 3, pdf).

Keskustelussa nostettiin esiin, että työttömyystilastoissa on selvä nousu koronan takia. Työttömien nuorten määrä on karkeasti tuplaantunut koronaa edeltävään aikaan verrattuna, ja kesäkuukausien aikana tilastoissa on lisäksi selvä piikki työttömien määrässä.

Siisi huomautti, että työllisyyspalveluiden asiakkaita kontaktoidaan parhaillaan, ja tilastoissa voi olla jonkin verran vanhaa tietoa.

Antti-Veikko esitti toiveen saada säännöllisesti työttömyystilastoja relevanttien koulutuskoodein mukaan. Sovittiin että työllisyyspalveluiden asiantuntijat koostavat hankkeelle tietoa valittujen muuttujien perusteella.

6. Tapahtuma- ja luovien alojen tukeminen ja nuorten työl­li­syy­den edis­tä­mi­nen Helsingissä

Pekka Mönttinen kertoi Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sekä kaupunginkanslialle tehdyn selvitystyön sisällöstä. Selvitystyön tarkoituksena on luoda kaupungille kokonaiskuva tapahtuma- ja luovien alojen tilanteesta koronan jäljiltä sekä siitä, kuinka kaupunki ja muut julkiset toimijat voisivat tukea aloja ja auttaa nuoria työllistymään.

Markkinointiviestintätoimisto Pink Eminence Oy on selvittänyt alan toimijoiden näkökulmaa ja toimintaedellytyksiä. Re:act on tehnyt selvitystä alalle valmistuneiden nuorten osaamisen ja työllistymisen osalta ja laatinut toimintaehdotuksia kaupungille ja oppilaitoksille.

Kun selvitys valmistuu, se tullaan tuomaan tiedoksi ohjausryhmälle.

7. Teema: Minkä­lai­nen on tule­vai­suu­den työelämä?

Kokouksen erillisteemana oli tulevaisuuden työelämä. Aihetta oli pyydetty pohtimaan etukäteen, mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä työelämä vaatii uraansa aloittelevilta nuorilta, oppilaitoksilta ja työnantajilta? Millaisiin tehtäviin uraansa aloittelevat sijoittuvat tulevaisuudessa? Miten arvot ja eettiset kysymykset vaikuttavat työelämään? Voiko media- ja tapahtuma-ala olla kestävää sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti? Miten näitä asioita voidaan ottaa huomioon hanketoiminnassa?

Aiheesta nousi keskustelua:

– Mari Silver: Opiskelijoille ei kannata enää opettaa tiettyjä softia, vaan työelämän metataitoja: kykyä ottaa haltuun uusia asioita. Metaymmärrystä sitä, että mikään ei ole pysyvää.

– Anna Tilus: Ruotsissa ollaan kaikessa edellä: siellä työkulttuuri on kehittynyt niin, että halutaan tehdä kaikkea joustavasti. Milloin se menee löysäilyksi? Toisaalta: onko työtehtäviä, joita voi tehdä joustavasti? Esimerkiksi lätkägraffaa on mahdollista tehdä myös kotoa käsin.

– Mari Silver: Nuoret haluavat itselleen arvokasta työtä, työsuhteet ovat lyhyitä, tehdään hybridityötä. Moni etenee nopeasti asiantuntijatehtäviin. Media-alalla on mittava hiilijalanjälki, ja sen huomioiminen on nuorille tärkeää.

– Jyrki Sinisalo: Kasvotusten tapahtuvat tapaamiset ovat edelleen tärkeitä, mm. ideoinnissa.

– Aura Kaarivuo: Nuorten taustoista löytyy aina syitä, miksi ei työllisty. Mihin nuoret työllistyvät? Mitkä ovat sopivia tehtäviä aloittaa työuraa? Miltä tasolta työt aloitetaan? Mitä työelämä tarvitsee?

– Siisi Hirvikoski: Ohjaamon asiakkailla ei aina ole valmiuksia työelämään, on hahmotus- ja oppimisvaikeuksia, toisaalta myös superherkkyyttä ja luovuutta. Omaa osaamista pitäisi osata markkinoida.

– Riina Leskinen: Tiivistämöllä on huomattu, että nuorten edellytetään olevan joka alan osaajia ja että he osaavat myydä ja laskuttaa omaa työtään. Tarvittaisiin koulutusta hankkeen osallistujille yrittäjyydestä.

– Jorma Harjamäki: Yrittäjyysasia on olennainen. Perustaitoihin tarjotaan koulutusta, mutta alan työt ovat melkeinpä kokonaan projektitöitä. Siinä maailmassa pitää pystyä toimimaan.

– Antti-Veikko Salo: Tehdään pilottina yrittäjyyden ja luovilla aloilla toimimisen arkipäivän koulutus Tiivistämöllä ja voidaan laajentaa sitä sen jälkeen muille.

8. Muut asiat

Anni Sundell kertoi Suvilahden kaasukellojen tilanteesta. Teräskello on niin huonossa kunnossa, että siellä ei voi järjestää tapahtumia. Tiilikello puolestaan on korjattu, mutta sinne ei ole tulossa vakituista käyttöä useampaan vuoteen. Helsingin kaupunki omistaa ja hallinnoi kelloja. Tiilikelloon on mahdollista saada esim. pop-up-käyttöä, mieluiten kevät- ja syysaikoihin.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

SSeuraava kokous päätettiin pitää helmi-maaliskuussa 2022. Antti-Veikko tekee ehdotuksia ajankohdaksi.

10. Puheen­joh­ta­ja päättää kokouksen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.50.

Helsingissä 20.10.2021

Jyrki Sinisalo, puheenjohtaja                                             Ari Matinmikko, sihteeri